/

/

het nieuwe erfrecht

03 november 2017

door Carolien Christiaens en Stephanie Dupont

Het nieuwe erfrecht

De laatste decennia is onze samenleving enorm geëvolueerd. Zo zien we steeds meer nieuw samengestelde gezinnen, een ouder wordende maatschappij en een toenemende vraag naar autonomie. Onze huidige wetgeving met betrekking tot het erfrecht voldoet dan ook al lang niet meer aan de hedendaagse realiteit. Er werd daarom voorzien in een hervorming van ons erfrecht. En die treedt binnenkort in werking. Maar wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?

Het nieuwe erfrecht

Erfrechtelijke reserve en inkorting

Een eerste opvallende wijziging is dat het wettelijk voorbehouden erfdeel voor de kinderen of 'de reserve' vermindert. Op dit moment is dit afhankelijk van het aantal kinderen, maar in de toekomst zal u steeds vrij kunnen beschikken over de helft van uw vermogen. Dit zorgt ervoor dat de erflater meer autonomie krijgt om zijn vermogen vrij te verdelen.

Daarnaast hebben ouders momenteel recht op een wettelijk voorbehouden deel in de nalatenschap van hun eigen kinderen indien deze kinderloos overlijden. Dit zal in de toekomst niet meer het geval zijn. Als vervanging wordt voorzien in een onderhoudsvordering indien de ouders zorgbehoevend zijn.

Voor de waardering van de samenstelling van het vermogen zal vanaf nu ook rekening worden gehouden met de waarde de geschonken goederen op het moment van de schenking zelf, geïndexeerd op het moment van overlijden van de erflater. Er wordt dus niet langer gekeken naar de waarde bij het openvallen van de nalatenschap. Op die manier worden latere discussies tussen de kinderen vermeden.

Wanneer de erflater meer geschonken heeft dan het wettelijk voorbehouden erfdeel, kunnen de erfgenamen inkorting vragen. Deze inkorting gebeurt in principe in natura. Door mogelijke praktische problemen werd beslist om dit te wijzigen naar het algemeen principe van inkorting in waarde. U zal dus niet langer de effectief ontvangen schenking moeten teruggeven, maar wel een gelijkaardig bedrag.

Inbreng van giften

Op dit moment wordt een onderscheid gemaakt tussen roerende goederen die ingebracht worden door mindere ontvangst en onroerende goederen die ingebracht worden in natura. Om de lijn door te trekken wordt ook hier de algemene regel van toepassing, namelijk de inbreng in waarde. Het voordeel hierbij is dat de gelijkheid die de erflater voor ogen had op het moment van de schenking gevrijwaard blijft.

Overeenkomsten over niet-opengevallen nalatenschappen

Binnenkort zal het mogelijk zijn om bepaalde erfovereenkomsten te sluiten. U zult daarbij afspraken kunnen maken over de geschonken waarde, uitdrukkelijk kunnen verzaken aan uw wettelijke reserve en kunnen instemmen met een schenking aan een niet-erfgenaam. Daarnaast zult u ook een generatiesprong kunnen voorzien. Verder zal het voor de ouders ook mogelijk zijn om samen met hun kinderen de toewijzing en verdeling van hun nalatenschap bindend te regelen bij notariële akte.

Overgangsbepalingen

De nieuwe wet zal van toepassing zijn op overlijdens vanaf 1 september 2018. Wil men onder het oude regime vallen, dan zal de schenker voor 1 september 2018 een verklaring bij de notaris moeten afleggen waarin hij verklaart onder het oude recht te willen vallen.

Deel dit artikel

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal carolien.christiaens@vdl.be

Stephanie Dupont

Team Manager Legal stephanie.dupont@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.