/

/

inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool

23 maart 2017

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool
Sinds 1978 voorziet de Belgische wet dat ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de fiscale en sociale schulden van hun medecontractanten. Deze aansprakelijkheid is sinds 2013 verder uitgebreid naar ondernemingen actief in de bewakingssector en in de vleessector. In dit artikel zetten wij de praktische modaliteiten van deze medeaansprakelijkheid kort op een rij.

Aansprakelijkheid fiscale en sociale schulden


Ondernemingen die actief zijn in de bouw-, bewakings- of vleessector, moeten nagaan of hun medecontractanten nog openstaande fiscale of sociale schulden hebben. Dit moet zowel gebeuren bij het afsluiten van een contract met een onderaannemer, als bij de betaling van elke factuur die ontvangen werd voor de geleverde werken.

Als een medecontractant openstaande fiscale of sociale schulden heeft, geldt er een zogenaamde inhoudingsplicht voor de opdrachtgever. Deze inhoudingsplicht houdt in dat bij openstaande fiscale schulden, de contracterende onderneming 15% van het factuurbedrag (exclusief btw) moet inhouden en moet doorstorten naar de FOD Financiën. Voor openstaandesociale schulden bedraagt het in te houden bedrag 35% van het factuurbedrag (exclusief btw). Ook dit bedrag moet onmiddellijk doorgestort worden naar de RSZ.

Indien niet aan de inhoudingsplicht voldaan wordt, kan de onderneming aansprakelijk gesteld worden voor de volledige fiscale en/of sociale schulden van haar onderaannemer.

Nieuwe tool


Om snel na te gaan of er al dan niet sprake is van inhoudingsplicht, werd recent een nieuwe online tool gelanceerd. Via de website www.checkinhoudingsplicht.be kan met behulp van het ondernemingsnummer van de onderaannemer de status van de betreffende onderneming in een oogwenk worden nagegaan. Dit geldt zowel voor fiscale als voor sociale schulden.

Bij de raadpleging kan ook een attest met beperkte geldigheidsduurworden afgedrukt. Hierin is de status van de onderaannemer met betrekking tot de inhoudingsplicht geformaliseerd. Indien er op het ogenblik van het nazicht geen inhoudingsplichtgeldt, is het attest geldig tot de laatste donderdag van de betreffende maand. Wordt de factuur ten laatste op deze datum betaald, dan moet er geen inhouding gebeuren. Wordt de factuur echter op een later moment betaald, dan moet de status van de onderaannemer opnieuw geverifieerd worden via de website.

Geldt er wel inhoudingsplicht,dan wordt een attest gegenereerd dat slechts één dag geldig is. De onderaannemer kan immers op elk moment beslissen om zelf over te gaan tot betaling van zijn fiscale of sociale schuld. Wordt de factuur niet betaald op de dag van de raadpleging, dan moet de website opnieuw geconsulteerd worden op het ogenblik van de effectieve betaling van de factuur.

Hebt u vragen over de specifieke toepassing van deze maatregel, aarzel dan niet om ons te contacteren viacontact@vdl.be.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.