/

/

vangnetbepaling in de bni: enkel nog tussen verbonden partijen!

20 maart 2017

door Els Van Eenhooge en Sven Loosvelt

Vangnetbepaling in de BNI: enkel nog tussen verbonden partijen!

Vangnetbepaling in de BNI: enkel nog tussen verbonden partijen!

Met de Wet van 18 december 2016 (Belgisch Staatsblad 20 december 2016) werd de zogenaamde 'catch-all clausule' van art. 228, § 3 WIB grondig hervormd. De nieuwe wet is retroactief van toepassing sinds 1 juli 2016. De bepaling speelt voortaan enkel nog tussen verbonden personen. De 'de-minimis-regeling', waarbij de inkomsten slechts belastbaar worden boven de grens van 38.000 euro, werd afgeschaft.

Bestaande regeling


In 2013 werd in ons Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB) de zogenaamde vangnetbepaling van art. 228, § 3 ingevoerd. De bedoeling was om bepaalde inkomsten van niet-inwoners ten laste van Belgische rijksinwoners te belasten in de belasting niet-inwoners en dit wanneer België heffingsbevoegd is. Dit kan op basis van een dubbelbelastingverdrag of bij afwezigheid van een DBV wanneer de genieter niet bewijst dat de inkomsten effectief belast worden in zijn woonstaat.

Bepaalde dergelijke inkomsten bleven tot 2013 immers onbelast doordat er internrechtelijk geen artikel in het wetboek belasting niet-inwoners bestond dat deze inkomsten belastbaar stelde. Een voorbeeld is een vergoeding betaald door een Belgische vennootschap aan een Ghanees voor technische bijstand geleverd in België.

De vangnetbepaling was tot voor kort van toepassing op het deel van de inkomsten die de grens van 38.000 euro per jaar overschrijdt. Het tarief bedraagt 33%, na toepassing van een kostenforfait van 50%, en wordt ingehouden aan de bron door de schuldenaar via een bevrijdende bedrijfsvoorheffing.

Beperking toepassingsgebied


De nieuwe vangnetbepaling kan voortaan enkel nog spelen voor inkomsten die de tegenprestatie vormen voor geleverde diensten. In de praktijk werd al aanvaard dat leveringen van goederen uitgesloten zijn.

Bovendien moeten die diensten voortaan geleverd zijn aan een Belgische rechtspersoon, vaste inrichting of een natuurlijk persoon (of rijksinwoner) die handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit. De nieuwe vangnetbepaling kan dus nooit meer van toepassing kan zijn bij diensten aan particulieren.

De belangrijkste nieuwigheid is evenwel dat de nieuwe regeling enkel nog van toepassing kan zijn wanneer de dienstverrichter (niet-inwoner) "zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt" ten opzichte van de Belgische klant.

Ten slotte werd ook de minimumdrempel van 38.000 euro afgeschaft.

Hebt u vragen bij deze (vernieuwde) vangnetbepaling, aarzel dan niet om ons te contacteren via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Els Van Eenhooge

Sven Loosvelt

Certified Tax Advisor sven.loosvelt@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.