/

/

een nieuw fiscaal gunstregime voor innovatie-inkomsten

10 februari 2017

door Julie Vantomme

Een nieuw fiscaal gunstregime voor innovatie-inkomsten

Een nieuw fiscaal gunstregime voor innovatie-inkomsten
Op 20 februari 2017 verscheen de wettekst omtrent de aftrek voor innovatie-inkomsten in het Belgisch Staatsblad. De opgenomen bepalingen hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2016.Deze nieuwe regeling is er gekomen onder internationale impuls. De OESO heeft immers geoordeeld dat het Belgische regime van de aftrek voor octrooien niet voldeed aan de voorwaarden van het BEPS-actieplan ("Base Erosion and Profit Shifting").

Aftrek voor octrooi-inkomsten: een uitdoofscenario...


Onder het oude regime konden vennootschappen de inkomsten uit verleende octrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor 80% vrijstellen van belasting. Hierdoor bedroeg de effectieve belastingdruk op deze inkomsten maximaal 6,8%.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de OESO heeft België beslist om deze aftrek voor octrooi-inkomsten met ingang van 1 juli 2016 af te schaffen.

Er wordt echter in een vijfjarige overgangsregeling voorzien. Vennootschappen kunnen nog de toepassing van de aftrek voor octrooi-inkomsten vragen voor octrooi-inkomsten verkregen tot en met 30 juni 2021. De aanvraag moet wel ingediend zijn vóór 1 juli 2016. Hetzelfde geldt voor de inkomsten die betrekking hebben op octrooien of licentierechten die zijn verworven vóór 1 juli 2016.

Nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten


Ter vervanging van de aftrek voor octrooi-inkomsten wordt een regeling ingevoerd die in overeenstemming is met de richtlijnen van de OESO inzake belastingontwijking. Om te vermijden dat bedrijfswinsten kunstmatig verplaatst worden naar landen met een gunstig fiscaal klimaat, heeft de OESO een substantievereiste vooropgesteld. Dit brengt met zich mee dat de aftrek slechts zal toegestaan worden in de mate dat de vennootschap zelf O&O-activiteiten heeft uitgevoerd of deze (gedeeltelijk) heeft uitbesteed aan niet-verbonden ondernemingen.

Met deze doelstelling voor ogen heeft de Belgische wetgever beslist om gebruik te maken van de "modified nexus approach" van de OESO. De aftrek voor innovatie-inkomsten zal bijgevolg beperkt worden door middel van volgende breuk (deze kan uiteraard niet groter zijn dan 1):

Nexus = ("Kwalificerende uitgaven" O&O x 1,3) / "(Globale uitgaven" O&O)
Met Kwalificerende uitgaven worden O&O-uitgaven bedoeld die de vennootschap zelf gedaan of uitbesteed heeft aan niet-verbonden ondernemingen en die rechtstreeks betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht. Uitgaven die niet rechtstreeks betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, zoals interesten en uitgaven m.b.t. terreinen en gebouwen, worden uitgesloten.

De globale uitgaven omhelzen de bovenstaande kwalificerende uitgaven alsook de uitgaven die werden gedaan voor de verwerving van het intellectueel eigendomsrecht. Verder behoren ook de aan verbonden ondernemingen uitbestede O&O-activiteiten met betrekking tot het intellectueel eigendomrecht tot deze globale uitgaven.

Andere opmerkelijke wijzigingenvan de regeling zijn:

 • De aftrek is voortaan gelijk aan 85% (i.p.v. 80%) op de netto innovatie-inkomsten (en dus niet langer de bruto-inkomsten). Van bruto-inkomsten moeten de kosten die rechtstreeks verband houden met de IP worden afgetrokken. De grondslag voor de aftrek zal bijgevolg als volgt berekend moeten worden:

  • Grondslag aftrek = [ (bruto-inkomsten) - (O&O-kosten) ] x nexus (zie hoger)

  • Het materieel toepassingsgebied van de nieuwe aftrek werd uitgebreid. Niet alleen inkomsten uit octrooien of aanvullende beschermingscertificaten komen in aanmerking, ook kwekersrechten, van overheidswege toegekende data- en marktexclusiviteitsrechten en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's behoren vanaf nu tot het toepassingsgebied.

  • Niet alleen de inkomsten uit de octrooien (licenties) of inbegrepen licenties genieten van de aftrek, ook de ontvangen schadevergoedingen bij inbreuken op deze intellectuele eigendom en de gerealiseerde meerwaarden bij verkoop genieten voortaan mee. Aan deze laatste worden echter wel een aantal voorwaarden gekoppeld.

  • De nieuwe aftrek is reeds mogelijk vanaf het moment dat het in aanmerking komend intellectueel eigendomsrecht wordt aangevraagd. Tot het eigendomsrecht definitief wordt bekomen, zal deze een voorlopig vrijgesteld reserve uitmaken.

  • De in een belastbaar tijdperk niet gebruikte aftrek kan worden overgedragen naar de volgende belastbare tijdperken.

  • De aftrek zal voortaan niet meer verloren gaan in het kader van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.

  Om aanspraak te kunnen maken op de aftrek voor innovatie-inkomsten, zal de vennootschap een opgave bij haar aangifte moeten voegen. Bovendien zal de belastingplichtige door middel van een track-and-tracesysteem alle O&O-inkomsten en kosten in detail moeten bijhouden.

  Deze nieuwe regeling zal na publicatie in het Belgisch Staatsblad met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 juli 2016.
  Wil u graag weten of u in aanmerking komt voor deze fiscale aftrek? Neem dan contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

  Deel dit artikel

  Julie Vantomme

  Certified Tax Advisor julie.vantomme@vdl.be

  Disclaimer
  Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.