Kies uw taal:

Kaderovereenkomst

ART 1. TOEPASSINGSGEBIED

ART 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

ART 3. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

ART 4. ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

  • +Omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen;
  • +Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen van toepassing op de beroepsbeoefenaar onmogelijk maken;
  • +De kennelijke of herhaaldelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige overeenkomst en in de opdrachtbrief;
  • +In geval van gerechtelijke reorganisatie, faillissement, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

ART 5. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

ART 6. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

6.1 Vertrouwelijke informatie

6.2 Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

6.3 Rechten en plichten van de cliënt

ART 7. KOSTEN EN ERELONEN

7.1 Bepaling van de kosten en erelonen

7.2 Kosten aan derden

7.3 Actualisatie  van de erelonen

7.4 Betalingsvoorwaarden

7.5 Tussentijdse facturatie

7.6 Betwisting van staat van kosten en erelonen

ART. 8 AANSPRAKELIJKHEID

  • +De gehele aansprakelijkheid in hoofde van de beroepsbeoefenaar (contractueel, buitencontractueel of anderszins) voor alle opdrachten onder deze overeenkomst, is beperkt tot vijf keer de overeengekomen honoraria voor deze opdrachten. Indien om opdrachten gaat die in regie worden uitgevoerd, zal de gehele aansprakelijkheid in hoofde van de beroepsbeoefenaar beperkt zijn tot vijf keer de verschuldigde honoraria voor de verrichte werkzaamheden over de laatste 12 maanden.

    De beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven is niet van toepassing indien de beroepsbeoefenaar een fout heeft gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. 
  • +Wanneer twee of meerdere schadegevallen het gevolg blijken te zijn van dezelfde fout die door de beroepsbeoefenaar is begaan, zullen ze worden geacht één enkel geval van aansprakelijkheid te vormen en de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar hiervoor zal bijgevolg beperkt zijn tot het hoogste aansprakelijkheidsbedrag, dat van toepassing is op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.
  • +Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling is de beroepsbeoefenaar in geen geval aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit (a) een verlies van winst, goodwill, commerciële opportuniteiten of verwachte kostenbesparingen of voordelen, (b) een verlies of misbruik van gegevens door een derde of (c) een indirect verlies of gevolgschade.
  • +De beroepsbeoefenaar zal eveneens enkel kunnen worden aangesproken tot vergoeding van de door de cliënt geleden netto schade.

ART 9. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN HOOFDE VAN DE BEROEPSBEOEFENAAR 

ART 10. OPSPORING VAN FRAUDE, VERGISSINGEN EN DE NIET-NALEVING VAN DE WETTEN EN REGLEMENTERINGEN

ART 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

ART 12. BEWARING VAN STUKKEN EN WERKDOCUMENTEN 

ART 13. VERBOD OP AFWERVING

ART 14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ART 15. BEROEPSBEOEFENAAR ALS VERWERKER

ART 16. ELEKTRONISCH OVERMAKEN VAN GEGEVENS, HET ELEKTRONISCH BEWAREN VAN GEGEVENS, ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EN TOEGANG OP AFSTAND

ART 17. ONAFHANKELIJKE DIENSTVERLENER

ART 18. OVERMACHT

ART 19. OVERDRACHT

ART 20. NIETIGHEID VAN EEN OF MEERDERE BEPALINGEN

ART 21. BIJLAGEN BIJ DE OVEREENKOMST

ART 22. VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN WIJZIGING

ART 23. TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN