Kies uw taal:

Kaderovereenkomst

ART 1. TOEPASSINGSGEBIED

ART 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • +hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en door hem mee wordt ondertekend,
 • +hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden. In dit geval verbindt de cliënt er zich toe de opdrachtbrief onverwijld te ondertekenen en op te sturen naar de beroepsbeoefenaar.

   ART 3. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST 

   3.1 Recurrente opdrachten

   3.1.1 Definitie

   3.1.2 Duur en einde van de overeenkomst

   • +De opzegging dient per aangetekend schrijven of per e-mail ter kennis te worden gebracht van de andere partij.
   • +Er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden die aanvangt de eerste dag volgend op de maand van kennisgeving van de opzegging per aangetekend schrijven.

   3.2 Niet-recurrente opdrachten 

   3.2.1 Definitie

   3.2.2 Duur en einde van de overeenkomst

   • +alle kosten en erelonen die overeenstemmen met de door de beroepsbeoefenaar reeds uitgevoerde werkzaamheden (dit onafhankelijk van het gekozen facturatie stelsel of frequentie); 
   • +alle gederfde vergoedingen en erelonen die de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

   3.3 Afhandeling

   ART 4. ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

   • +Omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen.
   • +Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen van toepassing op de beroepsbeoefenaar onmogelijk maken.
   • +De kennelijke of herhaaldelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige overeenkomst en in de opdrachtbrief.
   • +In geval van gerechtelijke reorganisatie, faillissement, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

    ART 5. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN 

   ART 6. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN 

   6.1 Vertrouwelijke informatie

   6.2 Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

   6.3 Rechten en plichten van de cliënt

   ART 7. KOSTEN EN ERELONEN

   7.1 Bepaling van de kosten en erelonen

   7.2 Kosten aan derden

   7.3 Actualisatie van de erelonen

   7.4 Betalingsvoorwaarden

   7.5 Tussentijdse facturatie

   7.6 Betwisting van staat van kosten en erelonen

   ART. 8 AANSPRAKELIJKHEID

   • +a) De gehele aansprakelijkheid in hoofde van de beroepsbeoefenaar (contractueel, buitencontractueel of anderszins) voor alle opdrachten onder deze overeenkomst, is beperkt tot vijf keer de overeengekomen honoraria voor deze opdrachten.
   • +b) Wanneer twee of meerdere schadegevallen het gevolg blijken te zijn van dezelfde fout die door de beroepsbeoefenaar is begaan, zullen ze worden geacht één enkel geval van aansprakelijkheid te vormen en de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar hiervoor zal bijgevolg beperkt zijn tot het hoogste aansprakelijkheidsbedrag, dat van toepassing is op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.
   • +c) Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling is de beroepsbeoefenaar in geen geval aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit (a) een verlies van winst, goodwill, commerciële opportuniteiten of verwachte kostenbesparingen of voordelen, (b) een verlies of misbruik van gegevens of (c) een indirect verlies of gevolgschade.
   • +d) De beroepsbeoefenaar zal eveneens enkel kunnen worden aangesproken tot vergoeding van de door de cliënt geleden netto schade.

   ART 9. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN HOOFDE VAN DE BEROEPSBEOEFENAAR 

   ART 10. OPSPORING VAN FRAUDE, VERGISSINGEN EN DE NIET-NALEVING VAN DE WETTEN EN REGLEMENTERINGEN

   ART 11. INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

   ART 12. BEWARING VAN STUKKEN EN WERKDOCUMENTEN

   ART 13. VERBOD OP AFWERVING

     ART 14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

   ART 15. BEROEPSBEOEFENAAR ALS VERWERKER

   ART 16. ELEKTRONISCH OVERMAKEN VAN GEGEVENS, HET ELEKTRONISCH BEWAREN VAN GEGEVENS, ELEKTRONISCHE HANDTEKENING 

   ART 17. ONAFHANKELIJKE DIENSTVERLENER

   ART 18. OVERMACHT

   ART 19. OVERDRACHT

   ART 20. NIETIGHEID VAN EEN OF MEERDERE BEPALINGEN

    ART 21. BIJLAGEN BIJ DE OVEREENKOMST 

   ART 22. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

   ART 23. TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN