Kies uw taal:

Kaderovereenkomst

ART 1. TOEPASSINGSGEBIED

ART 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  • +hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en door hem mee wordt ondertekend,
  • +hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden. In dit geval verbindt de cliënt er zich toe de opdrachtbrief onverwijld te ondertekenen en op te sturen naar de beroepsbeoefenaar.

ART 3. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

ART 4. ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

ART 5. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

ART 6. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

6.1 Vertrouwelijke informatie

6.2   Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

6.3 Rechten en plichten van de cliënt

ART 7. KOSTEN EN ERELONEN

7.1  Bepaling van de kosten en erelonen

7.2 Kosten aan derden

7.3 Actualisatie  van de erelonen

7.4 Betalingsvoorwaarden

7.5 Tussentijdse facturatie

7.6         Betwisting van staat van kosten en erelonen

ART. 8 AANSPRAKELIJKHEID

ART 9. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN HOOFDE VAN DE BEROEPSBEOEFENAAR 

ART 10. OPSPORING VAN FRAUDE, VERGISSINGEN EN DE NIET-NALEVING VAN DE WETTEN EN REGLEMENTERINGEN

ART 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

ART 12. BEWARING VAN STUKKEN EN WERKDOCUMENTEN

ART 13. VERBOD OP AANWERVING

ART 14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ART 15. BEROEPSBEOEFENAAR ALS VERWERKER

ART 16. ELEKTRONISCH OVERMAKEN VAN GEGEVENS, HET ELEKTRONISCH BEWAREN VAN GEGEVENS, ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EN TOEGANG OP AFSTAND

ART 17. ONAFHANKELIJKE DIENSTVERLENER

ART 18. OVERMACHT

ART 19. OVERDRACHT

ART 20. NIETIGHEID VAN EEN OF MEERDERE BEPALINGEN

ART 21. BIJLAGEN BIJ DE OVEREENKOMST

ART 22. VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN WIJZIGING

ART 23. TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN