Kies uw taal:
Nieuws 23 juli 2020 Door Sophie Degroote

De erfovereenkomst nader toegelicht

De erfovereenkomst nader toegelicht

Globale erfovereenkomst

Punctuele erfovereenkomsten

  • + Via generation skipping kunnen grootouders een stuk vermogen rechtstreeks doorgeven aan de kleinkinderen. Via een punctuele overeenkomst kunnen de ouders van het begunstigde kleinkind aanvaarden om de schenking op hun erfdeel te laten toekennen bij het overlijden van de schenkende grootouder. De schenking aan het kleinkind zal m.a.w. aangerekend worden op het aandeel van het kind van de grootouder, terwijl die zelf eigenlijk niets ontvangen heeft. Op die manier wordt de gelijkheid gewaarborgd tussen de ouder van het begiftigde kleinkind en de andere kinderen van de grootouders. Het begiftigde (klein)kind zal de schenking in de nalatenschap van de eigen ouders moeten inbrengen. In principe gebeurt de inbreng door mindere ontvangst, in de veronderstelling dat de schenking het erfdeel van de ouder-inbrenger overtreft, zal deze laatste zelfs gehouden zijn tot teruggave van iets wat deze niet heeft verkregen.  Het is hierom belangrijk om deze techniek goed door te denken. Het burgerlijk wetboek werkt met de fictie dat er een dubbele schenking gebeurt is.  In eerste instantie van de grootouder naar zijn kind en daarna door het kind aan zijn eigen kind, zijnde het kleinkind van de grootouder.  Op fiscaal vlak houdt Vlabel enkel rekening met de werkelijke schenking door de grootouder aan het kleinkind voor de berekening van de schenkbelasting. 
  • +Een reservataire erfgenaam kan via een punctuele erfovereenkomst afstand doen van zijn recht om inkorting te vorderen van een schenking.  Om de reservataire erfgenamen hun voorbehouden deel te garanderen, zal er bij het overlijden van de erflater een fictieve massa worden samengesteld. De fictieve massa bestaat uit alle goederen die bij het overlijden van de erflater aanwezig waren, na de aftrek van de schulden worden de goederen waarover hij bij schenking onder levenden heeft beschikt, fictief erbij gevoegd. Op basis hiervan zullen het beschikbaar deel en de reserve worden bepaald.  De fictieve massa is de totale waarde van de nalatenschap (erfenis) op de dag van het overlijden en bestaat dus uit twee delen : 
    • +Het voorbehouden erfdeel (de zogenaamde reserve) dat onaantastbaar is en wordt voorbehouden voor de reservataire erfgenamen.
    • +Het beschikbaar erfdeel, het deel van het vermogen waarover vrij beschikt kan worden.
  • + De kwalificatie van de schenking kan via een overeenkomst gewijzigd worden indien deze bijvoorbeeld oorspronkelijk aan inbreng onderworpen was naar een schenking vrijgesteld van inbreng, en omgekeerd.
  • + De aanvaarding van een intrinsieke waarde van de schenking door de andere erfgenamen.  Sinds het nieuwe erfrecht van 1/9/2018 die van toepassing is op alle nalatenschappen die sinds die dag openvallen werden de inbrengregels voor roerend en onroerend goed gelijkgetrokken. De inbreng gebeurt altijd in waarde en ongeacht de aard van de goederen.  De waarde is de intrinsieke waarde van de geschonken goederen op de dag van de schenking, geïndexeerd tot op de dag van het overlijden. Enkel bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik  (of met een vervreemdingsverbod of voorbehoud van een recht van bewoning) gebeurt de inbreng aan de waarde op het moment dat het vruchtgebruik eindigt door overlijden of afstand. De wetgever beoogt hiermee dat de begiftigde zelf verantwoordelijk is voor eventuele waardeschommelingen van het geschonken goed. Dit is echter slechts mogelijk indien de begiftigde het recht heeft om te beschikken over de volle eigendom van het geschonken goed. Via de akte of overeenkomst wordt de waarde tussen schenker en begiftigde vastgelegd. Ook de andere wettelijke erfgenamen kunnen de waarde expliciet aanvaarden. Dit kan ook  zinvol zijn voor schenkingen van goederen waarvan de waarde moeilijk te bepalen is, zoals bijvoorbeeld een kunstwerk. 
  • +In de regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming kunnen de echtgenoten vaststellen wat zij zijn overeengekomen met betrekking tot hun wederzijdse erf- en reserveaanspraken mocht één van de partners overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure. 

Formaliteitsvoorwaarden

Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Sophie Degroote