Kies uw taal:
Nieuws 10 februari 2017 Door Julie Vantomme

Een nieuw fiscaal gunstregime voor innovatie-inkomsten

Een nieuw fiscaal gunstregime voor innovatie-inkomsten
Op 20 februari 2017 verscheen de wettekst omtrent de aftrek voor innovatie-inkomsten in het Belgisch Staatsblad. De opgenomen bepalingen hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2016.Deze nieuwe regeling is er gekomen onder internationale impuls. De OESO heeft immers geoordeeld dat het Belgische regime van de aftrek voor octrooien niet voldeed aan de voorwaarden van het BEPS-actieplan ("Base Erosion and Profit Shifting").

Aftrek voor octrooi-inkomsten: een uitdoofscenario...

Nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten

 • +De aftrek is voortaan gelijk aan 85% (i.p.v. 80%) op de netto innovatie-inkomsten (en dus niet langer de bruto-inkomsten). Van bruto-inkomsten moeten de kosten die rechtstreeks verband houden met de IP worden afgetrokken. De grondslag voor de aftrek zal bijgevolg als volgt berekend moeten worden:

  • +Grondslag aftrek = [ (bruto-inkomsten) - (O&O-kosten) ] x nexus (zie hoger)

  • +Het materieel toepassingsgebied van de nieuwe aftrek werd uitgebreid. Niet alleen inkomsten uit octrooien of aanvullende beschermingscertificaten komen in aanmerking, ook kwekersrechten, van overheidswege toegekende data- en marktexclusiviteitsrechten en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's behoren vanaf nu tot het toepassingsgebied.

  • +Niet alleen de inkomsten uit de octrooien (licenties) of inbegrepen licenties genieten van de aftrek, ook de ontvangen schadevergoedingen bij inbreuken op deze intellectuele eigendom en de gerealiseerde meerwaarden bij verkoop genieten voortaan mee. Aan deze laatste worden echter wel een aantal voorwaarden gekoppeld.

  • +De nieuwe aftrek is reeds mogelijk vanaf het moment dat het in aanmerking komend intellectueel eigendomsrecht wordt aangevraagd. Tot het eigendomsrecht definitief wordt bekomen, zal deze een voorlopig vrijgesteld reserve uitmaken.

  • +De in een belastbaar tijdperk niet gebruikte aftrek kan worden overgedragen naar de volgende belastbare tijdperken.

  • +De aftrek zal voortaan niet meer verloren gaan in het kader van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.

  Om aanspraak te kunnen maken op de aftrek voor innovatie-inkomsten, zal de vennootschap een opgave bij haar aangifte moeten voegen. Bovendien zal de belastingplichtige door middel van een track-and-tracesysteem alle O&O-inkomsten en kosten in detail moeten bijhouden.

  Deze nieuwe regeling zal na publicatie in het Belgisch Staatsblad met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 juli 2016.
  Wil u graag weten of u in aanmerking komt voor deze fiscale aftrek? Neem dan contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

  Disclaimer
  Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
  Julie Vantomme
  Julie Vantomme