Kies uw taal:
Nieuws 29 juli 2015 Door Dries Torreele en Els Van Eenhooge

Belasting tweede verblijf in Frankrijk: op de 'valeur locative'?

Belasting tweede verblijf in Frankrijk: op de 'valeur locative'?

Problematiek

Oplossing voor Frankrijk?

Fiscus

De fiscus oordeelde in een geschil voor het Hof van Beroep te Antwerpen (2 juni 2015) dat dit berekend moest worden aan de hand van de zogeheten Franse "valeur locative". Dit betreft het bruto-huurinkomen dat de woning zou moeten kunnen genereren.

Echter, ons kadastraal inkomen betreft het netto-huurinkomen dat de woning zou moeten kunnen opbrengen. Daarom stelde de fiscus dat van de valeur locative een forfaitaire kost van 40% mocht worden in aftrek genomen. M.a.w. waar in België het K.I. dient als netto-huurinkomen wordt voor Frankrijk de valeur locativeverminderd met 40% om te komen tot een netto-huurinkomen. Om vervolgens de belastbare basis te bepalen wordt dit netto-inkomen net zoals het geval is voor het K.I. in België vermenigvuldigd met 1,4.

Arrest

Het Hof heeft in casu echter de belastingplichtige gevolgd die stelde dat de belastbare basis moest worden berekend door van de valeur locativede in Frankrijk betaalde belastingen af te trekken (de taxe foncière en de taxe d'habitation). Er zou immers een interne instructiebestaan bij de fiscus die stelt dat de huurwaarde van een Frans onroerend goed gelijk is aan de valeur locative. Cf. art. 7 § 1, 1° b) WIB92 vormt de huurwaarde de belastbare basis en volgens de interne instructie mogen de taxe foncière en de taxe d'habitation hiervan nog worden afgetrokken om tot de belastbare netto-huurwaarde te komen.

Rekening houdend met de eigen interne instructie van de fiscus en dit arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen kan het onroerend inkomen van een 2everblijf in Frankrijk aldus worden berekend aan de hand van de 'valeur locative' waarvan Franse belastingen worden in aftrek genomen. Een berekeningswijze die in heel wat gevallen voordeliger zal zijn.


Heeft u vragen over uw buitenlands onroerend goed of heeft u plannen om een tweede verblijf aan te schaffen? Neem contact op met één van onze specialisten via
contact@vdl.be.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Dries Torreele
Dries Torreele
Els Van Eenhooge
Els Van Eenhooge