Kies uw taal:
Nieuws 24 februari 2015 Door Floris De Ruyck en Sven Loosvelt

Een eigen webshop beginnen: fiscale en juridische aandachtspunten!

De verkoop van producten via het internet (e-commerce) zit al geruime tijd in de lift. Tussen 2005 en 2012 is de omzet van e-commerce in België met niet minder dan 875% gestegen. In 2013 hebben bijna 60% van de Belgen minimaal één aankoop via internet gedaan. Het einde van de groei is nog niet in zicht.

De verkoop via het internet heeft onmiskenbare voordelen in vergelijking met traditionele winkels. Met een webshop kan u sneller, eenvoudiger en goedkoper een veel groter aantal klanten bereiken - ook in het buitenland - die op hun beurt niet gebonden zijn aan openingsuren en vaak over een ruimer aanbod kunnen beschikken.


Bent u als ondernemer ook van plan om uw producten binnenkort via het internet aan te bieden? Een webshop starten heeft een aantal juridische en fiscale implicaties waarmee rekening moet worden gehouden. We zetten de belangrijkste principes kort op een rij en beperken ons in deze bijdrage tot de verkoop van goederen.


Algemene juridische verplichtingen

Het opstarten van een webshop brengt een aantal verplichtingen met zich mee, niet in het minst omdat de wetgever een verzwaarde informatieplicht aan de verkoper heeft opgelegd. De praktijk toont aan dat een groot aantal webshops op vandaag wettelijk niet in orde is.

Voor de uitbating van een webshop is een ondernemings- en btw-nummer noodzakelijk. Ook de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is wettelijk verplicht.

Er geldt geen specifieke verzekeringsplicht. Toch is het aangeraden om een brandpolis, een polis burgerlijke aansprakelijkheid na levering en een polis uitbating af te sluiten om de risico's te beperken. Een polis burgerlijke aansprakelijkheid onderneming zal hierbij meestal volstaan. Een data protectionverzekering is in opmars en beschermt de ondernemer voor schade ingevolge diefstal of verlies van gegevens, zowel eigen gegevens (klantenlijsten, leveranciers, stock) als gegevens van klanten (bankgegevens). Dit valt evenwel niet onder de polis onderneming.

Specifieke juridische verplichtingen voor e-commerce


Uitgebreide informatieverplichtingen


In 2014 is de wetgeving rond e-commerce gewijzigd waardoor er een verzwaarde informatieplicht geldt voor webshops met als doel de consument voldoende te informeren.

De webshop moet duidelijk de identiteit van de verkoper vermelden. Dit houdt in dat de volledige naam, het adres, het btw-nummer evenals een telefoonnummer en e-mailadres op de site moeten vermeld worden. Gebeurt de uitbating via een vennootschap, dan moet u de bevoegde rechtbank opgeven.

E-commerce is onderworpen aan de wetgeving van de verkoop op afstandwaardoor de consument vóór de bestelling informatie moet krijgen over het product, de voornaamste kenmerken, de prijs (belastingen inbegrepen), de leveringskosten, de wijze van betaling, levering (al dan niet in voorraad), de leveringstermijn, de terugname van het product, de geldigheid van een aanbod of prijs, de retourkost, de wettelijke garantie en het beleid inzake klachtenbehandeling. Bij diensten gelden er nog aanvullende informatieverplichtingen.

Alle informatie moet in duidelijke en begrijpelijke taal worden weergegeven op de pagina van het product zelf of via een duidelijke verwijzing naar de algemene verkoopsvoorwaarden die de consument uitdrukkelijk moet aanvaarden en kan bewaren. Tijdens de bestelprocedure moet informatie gegeven worden over de taal van de verkoopovereenkomst, moet er een overzicht zijn van het verloop van de procedure en moet de consument kunnen aangeven of hij invoerfouten heeft gemaakt en gevraagd worden deze te corrigeren voor de definitieve bestelling. De consument moet aan het begin van de bestelprocedure weten of er leveringsbeperkingen gelden en vlak na de effectieve bestelling er op gewezen worden dat er vanaf dat moment een betalingsverplichting is. Na de bestelling moet de klant een bevestiging van zijn aankoop ontvangen, ten laatste op de dag van de bestelling (bijvoorbeeld via e-mail). De bevestiging moet wederom alle relevante informatie die de bestelling voorafgaat, bevatten.

Verzakingsrecht

Iets wat vaak over het hoofd wordt gezien is het feit dat de consument het recht heeft binnen een termijn van 14 kalenderdagen af te zien van de aankoop en dit kosteloos zonder opgave van reden. Een schriftelijke mededeling volstaat. De verkoper heeft de verplichting de consument hierop te wijzen door het recht op verzaking te vermelden op het betalingsbewijs, apart van de verkoopsvoorwaarden. De verkoper moet ook een modelformulier voor herroeping bijvoegen. Wanneer men nalaat dit te doen, mag de consument de producten in principe houden, zonder gehouden te zijn tot betaling.

Aansprakelijkheid en privacy


Naast een informatieplicht is ook een Legal Disclaimeren privacy clausule op de website een noodzaak. De disclaimer is een bescherming voor de webshop en beperkt de aansprakelijkheid tegenover derden. Het is aangewezen om op elke pagina van de website een link naar de disclaimer te plaatsen.

Een privacy clausulemoet de consument wijzen op het gebruik van zijn gegevens. De consument moet weten hoe zijn persoonsgegevens verwerkt worden en wie de verantwoordelijke is voor de verwerking. Daarnaast moet hij ook het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden kennen. Een privacy clausule moet de vermelding bevatten dat men het recht heeft zijn gegevens in te kijken en te verbeteren.

Gebruik van cookies

Cookies hebben als doel bepaalde gegevens van websitebezoekers te bewaren om de klantenervaring bij een volgend bezoek te verbeteren. Vaak wordt die informatie doorgespeeld aan derden (third party cookies). Om de consument te beschermen moet hij bij zijn bezoek expliciet de keuze krijgen om al dan niet third party cookieste aanvaarden en zich al dan niet akkoord te verklaren dat gegevens aan derden worden doorgestuurd.

Fiscale aandachtspunten


Verkoop in België


Bij de verkoop van goederen met levering in België is er geen probleem. Het is steeds de Belgische btw-wetgeving die van toepassing is. U rekent bijgevolg gewoon Belgische btw aan op uw factuur. Het tarief (6%, 12% of 21%) is afhankelijk van de verkochte producten.

Verkoop binnen de EU aan particulieren


Volgens het algemeen principe is de Belgische btw van toepassing waardoor gewoon Belgische btw wordt aangerekend aan op uw factuur.
Indien de verkopen in een bepaalde lidstaat echter een bepaalde drempel overschrijden, wordt de btw-wetgeving van die lidstaat van toepassing. Dit betekent dat de verkoper voor de rest van het kalenderjaar en het volgende kalenderjaar btw van de lidstaat van de afnemer moet aanrekenen. Het gevolg is verplichte registratie als btw-plichtige in het betreffende land om aldaar de btw te betalen. In onze vier buurlanden is deze drempel gelijk aan 100.000 EUR. Wanneer de verkopen aan particulieren in een kalenderjaar in een bepaald buurland het bedrag van 100.000 EUR overschrijden, is de registratie voor btw-doeleindenverplicht. De drempels in andere lidstaten kunnen heel wat lager liggen.

Er is ook de mogelijk om de verkopen aan particulieren met levering in een andere EU-lidstaat onmiddellijk aan de btw-wetgeving van de betreffende lidstaat te onderwerpen, ook al werd de drempel nog niet overschreden. Vrijwillige registratievoor btw-doeleinden in de lidstaat van de afnemer is dan het uitgangspunt. Het factureren gebeurt dan steeds met aanrekening van buitenlandse btw en wordt betaald via de periodieke btw-aangiften in het buitenland. In landen met een lager btw-tarief dan België kan op die manier een hogere winstmarge worden gerealiseerd. Dit voordeel moet worden afgewogen tegen de administratieve last die een buitenlandse btw-registratie met zich meebrengt.

Verkoop aan gewone btw-plichtigen


Bij de verkoop aan btw-plichtigen met levering in een andere EU-lidstaat is de regeling heel wat eenvoudiger. Hier is er sprake van een vrijgestelde intracommunautaire leveringin België. De klant moet dan btw betalen in zijn land. De factuur mag dan ook opgesteld worden zonder aanrekening van enige btw. Belangrijk voor de Belgische btw-controle is wel dat men een correct btw-nummer van de klant ontvangt in het land waarnaar de goederen worden verzonden én dat de goederen effectief vervoerd worden vanuit België naar die andere EU-lidstaat.

Verkoop aan specifieke btw-plichtigen


Bij de verkoop met levering in een andere EU-lidstaat aan een btw-plichtige zonder recht op aftrek, een zogenaamde vrijgestelde kleine onderneming, of een niet-btw-plichtige rechtspersoonzijn er drie mogelijkheden. Naargelang het geval wordt er Belgische btw aangerekend, buitenlandse btw of is er sprake van een vrijgestelde intracommunautaire levering (indien de klant zijn intracommunautaire verwervingen aldaar aan de btw moet onderwerpen).

Welke regeling van toepassing is hangt af van welke drempels van EU-handelingen telkens overschreden worden door de verschillende partijen.

Inkomstenbelasting


Op het vlak van de directe belastingen stelt zich de vraag in welk land vennootschapsbelastingmoet betaald worden (of personenbelasting in het geval van een eenmanszaak).

Is een onderneming belastingen verschuldigd in een land waar zij vaak producten verkoopt? Dit zal enkel het geval zijn indien de onderneming wordt geacht te beschikken over een 'vaste inrichting'in de betreffende lidstaat. Een onderneming kan over een vaste inrichting beschikken in een land indien ze daar een fabriek of een kantoor opent of nog indien er vertegenwoordigers van de onderneming actief zijn, die al dan niet contracten kunnen sluiten in naam van de onderneming.

Een gewone levering in een ander land zal doorgaans geen vaste inrichting uitmaken. Zelfs het louter aanhouden van een voorraad handelsgoederen zal in de meeste lidstaten niet leiden tot het bestaan van een vaste inrichting. Een onderneming zal dus door het opzetten van een webshop in de meeste gevallen enkel in België belastingen betalen.

Aarzel niet om ons te contacteren bij eventuele vragen omtrent het opzetten van een webshop voor uw onderneming. Met onze expertise kunnen wij u op juridisch en fiscaal vlak bijstaan om een succesvolle webshop uit te bouwen.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Floris De Ruyck
Floris De Ruyck
Sven Loosvelt
Sven Loosvelt