x

Nieuw maximaal bedrag loonbonus 2013

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle, Anneleen Wydooghe, Ellen Verstraete.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De regelgeving inzake de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (ofwel de loonbonus) voorziet de mogelijkheid voor de werkgever om aan zijn werknemers een voordeel te verschaffen wegens het behalen van bepaalde collectieve resultaten.

Onder niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel dient het voordeel verstaan te worden 'gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria'.

De bonus heeft als kenmerken dat ze dient te worden gegeven:
  • ten voordele van een onderneming, een groep van ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers, die
  • gebonden zijn aan collectieve resultaten en die
  • afhangen van collectieve doelstellingen. KMO's met één werknemer kunnen van de bonus genieten op voorwaarde dat de doelstelling gekoppeld is aan de onderneming, niet aan de individuele werknemer.

De collectieve doelstellingen dienen steeds duidelijk aflijnbaar, transparant, meetbaar en verifieerbaar te zijn. Zij moeten echter niet van financiële aard te zijn, maar kunnen ook gekoppeld zijn aan het realiseren van een numeriek aantal nieuwe projecten, aan verbeteren van milieuprestaties,... Individuele doelstellingen en doelstellingen waarvan de verwezenlijking kennelijk zeker is op het moment van de invoering worden uitgesloten. De doelstellingen dienen echter betrekking te hebben op doelstellingen verwezenlijkt tijdens een referteperiode van minimaal drie maanden.

Wanneer er een maximale bonus van 2.488,- euro per jaar (bedrag 2013) en per werknemer wordt toegekend, wordt dit bedrag niet aanzien als loon. Deze bonus kan dan worden toegekend vrij van belastingen en werknemersbijdragen sociale zekerheid en is slechts onderworpen aan bevrijdende bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %. Zowel de bonus als de bijzondere bijdrage zijn aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever.

Het initiatief om deze voordelen in te voeren gaat uit van de werkgever, onverminderd een in een paritair comité of paritair subcomité genomen initiatief. De werkgever kan, wanneer er binnen de onderneming een vakbondsafvaardiging bestaat, de toekenning van de bonus invoeren via een ondernemings-CAO. Voor de werknemers voor wie er geen vakbondsafvaardiging bestaat, kan het voordeel worden ingevoerd via ondernemings-CAO of toetredingsakte.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren