x

Hoog rendement in tijden van lage interestvoeten? Denk aan uw rekening-courant.

Dit artikel werd geschreven door Carl Van Biervliet.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De voorbije drie jaar zijn de interestvoeten historisch laag geweest. Leuk voor wie een lening wenst aan te gaan, maar minder aangenaam voor de spaarder die een mooi rendement zoekt voor zijn spaargeld. Als zelfstandige of vrije beroeper heeft u echter een alternatief voor uw spaargeld, u kunt het toevertrouwen aan uw vennootschap.

Mooi rendement

Wanneer u een lening toestaat aan uw vennootschap in de vorm van een rekening-courant, dan wil u daar natuurlijk iets voor in de plaats. U heeft dan ook recht op een interestvergoeding die hoger ligt dan wat de banken u op vandaag bieden. Deze interest kunt u echter niet volledig vrij gaan bepalen. Deze zal namelijk marktconform moeten zijn, anders zal de fiscus hiertegen optreden. Wat onder "een marktconforme interest" wordt begrepen, is echter geen vast gegeven en fluctueert in de tijd en is ook afhankelijk van het risico dat de vennootschap loopt. Momenteel wordt een rente van 6% op jaarbasis als marktconform gezien voor de gemiddelde vennootschap.

Fiscaliteit

Deze interest betreft dan wel een bruto interest. Er moeten met andere woorden nog belastingen op betaald worden en dit in de vorm van roerende voorheffing. Op vandaag bedraagt deze 15% maar alles wijst er op dat de nieuwe regering deze roerende voorheffing zal optrekken naar 20%. Aangezien het een bevrijdende belasting betreft, is dit ook de enige belasting die verbonden is aan de rekening-courant. Het is met andere woorden een goedkope manier om geld uit uw vennootschap te halen. Daarenboven zijn de betaalde interesten ook een kost voor de vennootschap en mogen ze als dusdanig worden afgetrokken. Dit betekent dus dat deze interesten, in tegenstelling tot een dividend, worden uitbetaald zonder dat er vennootschapsbelasting op verschuldigd is.

Opgelet

Voor u rechtveert en naar de bank rent om uw spaargeld af te halen en in de vennootschap te stoppen via een rekening-courant, toch nog enkele bemerkingen bij de rekening-courant.

Eerst en vooral kunt u niet zomaar ongelimiteerd geld in uw vennootschap stoppen via een rekening-courant. Het bedrag dat u op deze manier kunt aanwenden is geplafonneerd. Dit bedrag is de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal bij het einde van het boekjaar. Plaatst u toch een hogere som op de rekening-courant, dan zal de toegekende interest geherkwalificeerd worden in een dividend en zult u 25% roerende voorheffing verschuldigd zijn. Daarenboven zullen deze geherkwalificeerde interesten niet meer aftrekbaar zijn door de vennootschap waardoor u ook meer vennootschapsbelasting dient te betalen.

Daarnaast moet u ook rekening houden met het feit dat het een niet-bevoorrechte schuld betreft en u dus risico's loopt in het geval de vennootschap in de problemen komt. De kans bestaat dan dat u uw geleende geld niet meer terug krijgt

Successie

Tot slot nog een woordje over de successierechten op een rekening-courant. Op vandaag kan een rekening-courant in een familiale vennootschap geërfd worden aan nul procent mits een aantal voorwaarden waren voldaan. In het nieuwe Programmadecreet 2012 wordt de wetgeving omtrent de vererving en schenking van familiale ondernemingen grondig gewijzigd en wordt o.a. het successietarief opgetrokken van nul naar drie of zeven procent (zie artikel: Masterplan voor Opvolging en Overname).
In de nieuwe wettekst wordt nergens gesproken over de rekening-courant. Hieruit leiden wij af dat de nieuwe wetgeving niet langer toelaat dat een rekening-courant aan het verlaagd tarief wordt vererfd. Wat de vererving betreft, laat u zich dus best adviseren hieromtrent.

Indien u vragen heeft over de werking van de rekening-courant, indien u een leningsovereenkomst wenst op te maken voor een rekening-courant of indien u algemene vragen heeft omtrent deze materie of vragen heeft over hoe u fiscaal vriendelijk geld uit uw vennootschap haalt, kunt u steeds contact opnemen met Vandelanotte.

Inzichten Vermogensplanning:

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren