x

Erfgenamen moeten langer wachten op erfenis

Dit artikel werd geschreven door Stefanie Defrancq.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Vroeger konden erfgenamen na enkele weekdagen al vrij beschikken over hun erfenis. Sinds 1 juli werd een nieuw systeem ontwikkeld voor erfenissen waardoor erfgenamen soms wekenlang op hun erfenis moeten wachten.

Het nieuwe systeem zegt dat de bankrekening van de overledene pas wordt gedeblokkeerd nadat de fiscus of notaris is nagegaan of er geen "fiscale of sociale schulden" zijn. Als dit het geval is dan wordt de rekening pas vrijgegeven nadat alle schulden zijn afgelost.

Via het attest of de akte van erfopvolging kan de fiscus nagaan of de overledene of iemand van de erfgenamen nog een uitstaande belastingschuld heeft. De fiscus stuurt dan een kennisgeving waarin precies vermeld wordt of er al dan niet belastingschulden openstaan en hoeveel deze precies bedragen per persoon. Het attest of de akte van erfopvolging wordt met andere woorden pas vrijgegeven als er geen (fiscale) schulden meer zijn.

Het begrip fiscale schuld kreeg een ruime omschrijving. Het kan zowel gaan om een niet betaalde verkeersbelasting als over een aanslag in de onroerende voorheffing die nog niet werd vereffend. Het feit dat de betalingstermijn hiervoor nog niet verstreken is, speelt geen rol. Het bedrag van de schuld speelt evenmin een rol. Het attest van erfopvolging kan op zich doen wachten omwille van een schuld van 0,10 EUR.

Met oog op een betere inning van de schulden, legt de wetgever, met ingang van 1 juli 2012 aan notarissen, maar ook aan ontvangers van successierechten, die attesten en akten van erfopvolging afleveren, de verplichting op om een bericht te sturen naar de fiscale en sociale administratie.

De betrokken administraties beschikken over een termijn van 12 werkdagen (zaterdagen tellen mee) om bericht te geven van het bestaan van schulden.

Deze nieuwe procedure doet geen afbreuk aan de maatregel die een aantal jaar geleden werd ingevoerd waarbij de banken na het overlijden al tot 5.000 EUR konden vrijgeven zonder dat men hiervoor een attest van erfopvolging voor nodig had.

Notarissen hebben (in tegenstelling tot de fiscus) een elektronisch systeem zodat het afleveren van de attesten vlotter verloopt. Echter deze methode heeft ook een keerzijde, namelijk notarissen rekenen hiervoor wel extra kosten aan (in tegenstelling tot de fiscus).

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren