x

De strijd tegen schijnzelfstandigheid: let the games begin !

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle, Anneleen Wydooghe, Ellen Verstraete.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen bevestigt op zijn website dat de nieuwe wapens in de strijd tegen schijnzelfstandigheid en schijnwerknemers vanaf 1 januari 2013 ingezet zullen worden.

Over schijnzelfstandigheid is de laatste jaren al heel wat inkt gevloeid. De discussie terzake werd enige jaren terug echter ogenschijnlijk beslecht met de invoering van de Arbeidsrelatiewet. Deze wet legt de criteria vast om te mogen besluiten of een samenwerking kan worden aangeduid als een samenwerking als werknemer dan wel als zelfstandige.

Essentieel hierbij is dat partijen in principe vrij hun vorm van samenwerking kiezen. De effectieve uitvoering van de samenwerking dient echter steeds overeen te stemmen met de keuze die partijen maakten. Blijkt dat de partijen zich bij de keuze van de vorm van samenwerking schuldig hebben gemaakt aan 'veinzing', dan dient de overeenkomst geherkwalificeerd te worden naar een samenwerking die uit de effectieve uitvoering van de overeenkomst blijkt.

Ten einde na te gaan of de gekozen samenwerking 'onverenigbaar' is met de effectieve uitvoering van de overeenkomst, reikt de Arbeidsrelatiewet vier algemene criteria aan:
 • De wil van de partijen zoals in hun geschreven overeenkomst uitgedrukt;
 • De vrijheid om zelf de arbeidstijd te organiseren;
 • De vrijheid om zelf het werk te organiseren;
 • De mogelijkheid tot hiërarchische controle;

De wetgever voorzag echter de mogelijk om op niveau van de sectoren een aantal bijkomende criteria/afwijkende regeling in te voeren. De regering maakt thans van deze mogelijkheid gebruik en voert een aantal bijkomende criteria in. De criteria zullen van toepassing zijn op de bouwsector, de bewakingssector, de vervoerssector (met uitzondering van ambulancediensten en het vervoer van gehandicapten) en de schoonmaaksector. Wie aan minstens de helft van de criteria voldoet, wordt vermoed werknemer te zijn.

De gehanteerde criteria zijn:
 • Geen financieel of economisch risico lopen (bv. geen investering met eigen middelen of geen winst- en verliesdeelname).
 • Geen financiële beslissingsmacht bezitten.
 • Het aankoopbeleid niet mee bepalen.
 • Het prijsbeleid niet mee bepalen.
 • Niet gebonden zijn aan een resultaatsverbintenis.
 • Een garantie bezitten op een vaste vergoeding.
 • Geen eigen personeel hebben en geen vrijheid hebben om zelf personeel aan te werven of om zich te laten vervangen.
 • Zich niet gedragen als onderneming ten overstaan van anderen of gewoonlijk slechts één opdrachtgever hebben.
 • In ruimtes werken die men niet bezit of met materieel dat ter beschikking gesteld wordt, gefinancierd wordt of gewaarborgd wordt door de medecontractant.

Familiale arbeidsrelaties vallen niet onder de toepassing van deze criteria. Met familiale arbeidsrelaties worden arbeidsrelaties bedoeld tussen bloedverwanten en aanverwanten tot de derde graad, wettelijk samenwonenden en arbeidsrelaties tussen een vennootschap en een persoon die verwant is tot in de derde graad of die wettelijk samenwoont met een vennoot die meer dan 50 % van de aandelen bezit.
Opgelet, op familiale arbeidsrelaties blijven de algemene criteria zoals hierboven uiteengezet van toepassing.

In zijn bericht laat het RSVZ weten dat de nieuwe criteria mogelijk voor 1 januari 2013 in werking treden.

Bron: wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft.
 

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren