x

Afscheid van 2012 !

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle, Ellen Verstraete, Anneleen Wydooghe.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Naarmate de laatste dagen van 2012 wegtikken en we vooruitblikken naar het nieuwe jaar, staan we eventjes stil bij welke wijzigingen 2012 met zich meebracht op het vlak van sociale wetgeving.

Brugpensioen

Sinds 1 januari 2012 herneemt het brugpensioen zijn ware gedaante van werkloosheidsuitkering en werd het omgevormd naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, kortweg 'SWT'. Hierbij verstrengden leeftijds- en loopbaanvereisten.

Vervroegd pensioen

De minimumleeftijd en de vereiste loopbaan om met vervroegd pensioen te gaan, wordt geleidelijk opgetrokken waarbij tegen 2016 de minimumleeftijd op 62 jaar met een beroepsloopbaan van 40 loopbaanjaren zal komen te liggen (mits uitzonderingen voor personen met lange beroepsloopbanen).

Tijdskrediet

Een werknemer kan nog voor het equivalent van maximaal 1 voltijds jaar ongemotiveerd tijdskrediet opnemen (hetzij 1 jaar voltijds, 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5de). Deze periode zal niet langer door de sectoren kunnen worden uitgebreid.

Om aanspraak te kunnen maken op ongemotiveerd tijdskrediet moet de werknemer 5 beroepsloopbaanjaren kunnen aantonen waarvan 2 jaar bij zijn huidige werkgever.

Het gemotiveerd tijdskrediet kan voor maximaal 3 jaar over de ganse loopbaan, ongeacht het stelsel.

Het tijdskrediet voor oudere werknemers kan pas mogelijk zijn vanaf 55 jaar met als loopbaanvoorwaarde 25 jaar (uitzonderingen worden voorzien voor zware beroepen die knelpuntberoepen zijn).

Het ouderschapsverlof werd overeenkomstig Europese regelgeving uitgebreid van 3 naar 4 maanden.

Werkgelegenheidsplan

Elke onderneming met meer dan 20 werknemers moet vanaf 2013 jaarlijks een 'werkgelegenheidsplan oudere werknemers' opstellen. Dit moet maatregelen bevatten om werknemers van 45 jaar en ouder aan te trekken of langer te behouden binnen het bedrijf. Het plan moet niet aan een externe instantie worden bezorgd. Het plan moet echter op eenvoudig verzoek worden voorgelegd aan de bevoegde directie of de bevoegde sociale inspecteurs.

Tijdelijke werkloosheid

Sinds 1 oktober 2012 zijn alle werkgevers verplicht om de eerste dag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen of als gevolg van een technische stoornis dit onmiddellijk (elektronisch) te melden aan de RVA. De aangifte is zeer belangrijk voor de werknemer. Indien de aangifte niet is gebeurd in een bepaalde maand, zal de werknemer die maand geen recht hebben op uitkeringen omwille van tijdelijke werkloosheid.

Genderneutraal loonbeleid

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, dienen om de twee jaar een gedetailleerde analyse op te stellen van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming. Blijkt dat de onderneming geen of een onvoldoende genderneutraal bezoldigingsbeleid voert, dan dient daartoe worden gekomen via overleg met de personeelsafvaardiging.

Europese vakantie

Sinds 1 april 2012 heeft een beginnende of hervattende werknemer recht op aanvullende vakantiedagen en vakantiegeld, als voorschot op het dubbel vakantiegeld. De werknemer die hiervan gebruik wil maken, moet gedurende een aanloopperiode van drie maanden gewerkt hebben of zich in een gelijkgestelde periode bevinden. Bovendien moeten alle wettelijke vakantiedagen uitgeput zijn.

Loonlastenverlaging

De lastenverlaging voor eerste, tweede en derde aanwervingen werd verder uitgebreid per 1 oktober 2012 voor de nieuwe indiensttredingen en vanaf 1 januari 2013 voor alle werknemers.

Wat brengt 2013

De regering wenst in te zetten op de kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Zo breiden vanaf 2013 diverse lastenverlagingen verder uit, zoals deze voor jonge werknemers en oudere werknemers in dienst nemen. Daarnaast komt er een versterking van de werkbonus voor werknemers met lage lonen.

Het topic van 2013 wordt echter de ontwikkelingen met betrekking tot het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden waarop noodzakelijk in 2013 een antwoord zou moeten worden gevonden. Op 8 juli 2013 loopt immers de overgangsperiode af die het Grondwettelijk Hof op dit punt heeft gesteld.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren