x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Wijziging van de wetgeving omtrent schenkingen en verervingen van familiale ondernemingen of vennootschappen in het Brussels Gewest

Dit artikel werd geschreven door Hannelore Durieu, Stephanie Vanmarcke.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Wijziging van de wetgeving omtrent schenkingen en verervingen van familiale ondernemingen of vennootschappen in het Brussels Gewest
Sinds 1 januari 2017 is er in het Brussels Gewest een nieuwe wetgeving van kracht omtrent de schenking en nalatenschap van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen. Hierna volgt een korte beschrijving van deze nieuwe regeling.

Vrijstelling schenkingsrechten en verlaagd tarief successierechten


Voor schenkingen geldt voortaan een vrijstelling. In successierechten geldt een gunsttarief van 3% voor vererving in rechte lijn, tussen echtgenoten of samenwonden. Voor verkrijgingen tussen andere personen is een gunsttarief van 7% van toepassing. De gunsttarieven zijn van toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 januari 2017. De ingevoerde regeling is in grote mate identiek aan de Vlaamse regeling.

Schenking blote eigendom en vruchtgebruik


Een eerste versoepeling is dat de nieuwe regeling voortaan ook van toepassing is op de schenking van volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik.

Voorwaarden met betrekking tot familiale onderneming


Met familiale onderneming bedoelt men een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of een vrij beroep dat de schenker of diens partner persoonlijk exploiteert of uitoefent. Het is niet langer vereist dat de activa deel uitmaken van een universaliteit van goederen, een bedrijfstak of een handelsfonds. Ook individuele bestanddelen kunnen in aanmerking komen. Onroerende goederen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor bewoning, worden hierbij uitgesloten.

Voorwaarden met betrekking tot aandelen van familiale vennootschappen


Participatievoorwaarde

Om van de gunstregeling te kunnen genieten, moeten de schenker of erflater en zijn familie op het moment van de schenking of nalatenschap samen over minstens 50% van de aandelen in volle eigendom beschikken. Indien de schenker en zijn familie op het ogenblik van de schenking echter slechts een participatie van minstens 30% van de aandelen in volle eigendom hebben, kunnen ze eveneens voor de vrijstelling in aanmerking komen op voorwaarde dat aan een van volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Ze moeten samen met één externe aandeelhouder volle eigenaar zijn van minstens 70% van de aandelen, of;
  • Ze moeten samen met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar zijn van minstens 90% van de aandelen. 

Het is belangrijk hierbij te vermelden dat de aandelen die worden aangehouden door rechtspersonen, niet in aanmerking komen voor de berekening van de eigendommen van de schenker en zijn familie. Het moet dus gaan om aandelen met stemrecht.

Activiteitsvoorwaarde

Een familiale vennootschap is een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of een vrij beroep tot doel heeft en deze activiteit ook uitoefent. Het uitoefenen van een reële economische activiteit is een verstrenging. Een vennootschap heeft geen reële economische activiteit en komt bijgevolg niet in aanmerking voor het gunstregime als blijkt dat de gebouwen en terreinen meer bedragen dan 50% van het totale actief van de onderneming en als de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen lager of gelijk zijn aan 1,5% van het totale actief. Bovendien wordt ook de passieve holding uitgesloten van het gunstregime, met uitzondering van de holding die over een rechtstreekse participatie van minimum 30% beschikt in een actieve dochtervennootschap waarvan de zetel gevestigd is in de EER.

Voorwaarden tot behoud


Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling is het bovendien vereist dat de activiteit gedurende een onderbroken termijn van drie jaar na de overdracht wordt voortgezet. In het verleden was deze periode nog vijf jaar. Deze voorwaarde geldt zowel voor de overdracht van familiale ondernemingen als voor vennootschappen. Voor vennootschappen geldt ook de voorwaarde dat gedurende die drie jaar het kapitaal niet mag dalen door uitkeringen of terugbetalingen.

De vrijstelling wordt definitief na de controle uitgevoerd door het Brussels Gewest na de vereiste periode van drie jaar.

Formele voorwaarden


Tot slot is het vereist dat de regeling formeel wordt aangevraagd in de schenkingsakte of de aangifte van nalatenschap en dat hierbij ook het attest wordt toegevoegd waarin wordt aangetoond dat aan de vereiste voorwaarden is voldaan.Verder is het ook vereist dat de begiftigden of erfgenamen de blijvende vervulling van de voorwaarden via bijkomende attesten aantonen.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met uw relatiebeheerder of via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Het Hof van Cassatie oordeelde dat er een minimale verrekening van 15 procent moet worden toegekend in een Belgisch-Franse situatie. De toepassing van deze minimumverrekening blijkt een stuk voordeliger voor de Belgische particuliere belegger.

Prof DV.jpg

Onze nieuwste Vandelanotte News is er!

De nieuwste editie van onze Vandelanotte News staat in het teken van het Zomerakkoord. En dat lichten onze specialisten in deze editie maar al te graag toe.

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk
recent inzicht

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk

U wenst samen te werken met een collega? U wenst uw praktijk op termijn over te laten aan een startend arts? Dan is het misschien hoog tijd om een associatie op te richten.

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd
recent inzicht

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd

Op 4 september 2017 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2017 gepubliceerd tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016).

startup-photos.jpgSubsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid
recent inzicht

Subsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde onlangs drie nieuwe oproepen in Vlaanderen. Via subsidies uit het ESF-programma wil de Vlaamse overheid organisaties ditmaal stimuleren om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren