x
OPGELET! Het kantoor in Deinze is verhuisd naar Gent! Vanaf 15 februari 2017 verwelkomen wij u op onze nieuwe locatie in de Bijenstraat 22, 9051 Gent.
x

Nieuwe fiscale maatregelen Michel I gepubliceerd in het Staatsblad

Dit artikel werd geschreven door Dries Torreele, Hannelore Durieu.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Nieuwe fiscale maatregelen Michel I gepubliceerd in het Staatsblad
Op 1 juni 2015 werd door de regering het ontwerp van programmawet neergelegd in de Kamer. Deze programmawet bevatte opnieuw diverse maatregelen die reeds aangekondigd werden in het regeringsakkoord. Op 18 augustus 2015 werden de aangekondigde fiscale wijzigingen uiteindelijk gepubliceerd in het Staatsblad waardoor deze nu dus effectief van toepassing (zullen) zijn.  

Liquidatiereserve  

 De liquidatiereserve werd in het leven geroepen door de programmawet van 19 december 2014 en laat KMO's toe om vanaf aanslagjaar 2015 een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting over te boeken naar één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief.  

Voor het belastbaar tijdperk waarin deze reserve wordt aangelegd wordt een afzonderlijke aanslag van 10% gevestigd op het bedrag van deze reserve. Als vervolgens dividenden worden uitgekeerd waardoor deze liquidatiereserve wordt aangetast zal een extra aanslagvoet van 5% of 15% van toepassing zijn. Dit afhankelijk van het feit of het aangetaste deel van de liquidatiereserve gedurende minstens 5 jaar of minder dan 5 jaar behouden is gebleven. Bij vereffening is er geen extra roerende voorheffing verschuldigd op deze aangelegde liquidatiereserve.  

De Programmawet laat nu toe om dit regime tevens toe te passen op de winst na belasting van de aanslagjaren 2014 en 2013. Ook voor de winst gerealiseerd in 2012 en 2013 kan op deze manier het tarief van 25% roerende voorheffing vermeden worden. Deze wijziging is van toepassing vanaf 18 augustus 2015.  

Kaaimantaks  

De Kaaimantaks is een doorkijkbelasting en heeft tot doel inkomsten te belasten uit vermogens die voor de fiscus verborgen zitten in een juridische constructie. De fiscus zal deze constructie negeren en de inkomsten belasten alsof ze rechtstreeks worden aangehouden door de belastingplichtigen en dit voor inkomsten die vanaf 1 januari 2015 werden verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld door een juridische constructie. Wat de toepassing betreft van de roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing is de wet van toepassing op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 september 2015.  

Maatregelen voor startende ondernemingen
 
Deze maatregelen zijn specifiek van toepassing op KMO's (cf. art. 15 W.Venn) en micro-ondernemingen. De micro-onderneming is een onderneming die op het einde van het belastbaar tijdperk niet meer dan 2 van onderstaande criteria overschrijdt:  
  • Balanstotaal: 350.000 EUR
  • Omzet: 700.000 EUR
  • Gemiddelde personeelsbestand: 10  

1)   
    Tax shelter  
Vooreerst wordt er een belastingvermindering ingevoerd voor investeerders/natuurlijke personen die investeren in een KMO of micro-onderneming (al dan niet via crowdfunding) en hiervoor in ruil nieuwe aandelen van de onderneming verwerven. Eenzelfde belastingvermindering is van toepassing voor investering in rechten van deelneming in een erkend startersfonds dat deze inbrengen zelf belegt in nieuwe aandelen van KMO's of micro-ondernemingen.  

 De belastingvermindering bedraagt 30% op het geïnvesteerde bedrag in een KMO en 45% indien het om een investering in een micro-onderneming gaat.  

De investeerder kan vanaf aanslagjaar 2016 via dit gunstregime maximaal 100.000 EUR per belastbaar tijdperk investeren in al dan niet verschillende ondernemingen. Bovendien mag de investeerder maximum 30% van het maatschappelijk kapitaal van de onderneming verwerven. Bij overschrijding van 30% zal er slechts een belastingvermindering worden toegekend in de mate deze 30% niet wordt overschreden. De startende ondernemingen zelf mogen maximaal 250.000 EUR ophalen via deze regeling.  

2)   
Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing  
 KMO's en micro-ondernemingen die hoogstens 48 maanden zijn ingeschreven in de KBO (of een gelijkaardig register in de EER) genieten van een gedeeltelijke vrijstelling tot het doorstorten van bedrijfsvoorheffing op de lonen van hun werknemers.   De vrijstelling bedraagt 10% voor KMO's en 20% indien het om een micro-onderneming gaat en is reeds van toepassing op bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015.  

3)   
Vrijstelling RV voor interesten uit leningen  
Voor nieuwe leningen die vanaf 1 augustus 2015 via de tussenkomst van een erkend crowdfundingplatform worden verstrekt, zijn de interesten op de eerste leningsschijf van 15.000 EUR vrijgesteld van roerende voorheffing. De kredietnemer mag in casu hoogstens 48 maanden zijn ingeschreven in de KBO (of een gelijkaardig register in de EER) en de lening moet zijn afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet voor een minimale looptijd van 4 jaar.  

Investeringsaftrek voor digitale investeringen  

De wet voorziet tevens in een uitbreiding van de éénmalige verhoogde investeringsaftrek tot investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie en voor digitale betalings- of factureringssystemen opgenomen.  
Door middel van deze gunstmaatregel kan 13,5% (vanaf aanslagjaar 2016) van het geïnvesteerde bedrag in eenmaal worden afgetrokken van de belastbare winst. Op deze manier wil de regering KMO's en micro-ondernemingen aanmoedigen om te investeren in digitalisering en de strijd tegen cyberaanvallen en hackers aan te gaan.  

Wenst u meer info over dit onderwerp?
Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be


++ Antwerpen ++ Brugge ++ Brussel ++ Deinze ++ Kortrijk ++ Tournai ++ Zele ++

++ Accountancy ++ Audit ++ Corporate Finance ++ Fiscaliteit ++ HR Solutions ++ Ondernemingsrecht ++ Risk Management ++ Vermogensaccountancy ++

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool
recent inzicht

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool

Sinds 1978 voorziet de Belgische wet dat ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, bewakingssector of vleessector, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de fiscale en sociale schulden van hun medecontractanten.

Discussie omtrent SCI laait terug op
recent inzicht

Discussie omtrent SCI laait terug op

Een nieuw arrest van het Hof van Cassatie leidt opnieuw tot rechtsonzekerheid omtrent de fiscale behandeling van inkomsten die Belgische inwoners verkrijgen van een Franse 'translucide' SCI.

5 FAQ's over btw: als buitenlandse onderneming handelingen verrichten in België (3)
recent inzicht

5 FAQ's over btw: als buitenlandse onderneming handelingen verrichten in België (3)

Een buitenlandse onderneming met Belgisch btw-nummer importeert goederen van buiten de E.U. in België om deze vervolgens aan Belgische en Europese ondernemingen te verkopen. Hoe kan de voorfinanciering van de Belgische btw worden vermeden ?

Vangnetbepaling in de BNI: enkel nog tussen verbonden partijen!
recent inzicht

Vangnetbepaling in de BNI: enkel nog tussen verbonden partijen!

Met de Wet van 18 december 2016 (Belgisch Staatsblad 20 december 2016) werd de zogenaamde 'catch-all clausule' van art. 228, § 3 WIB grondig hervormd. De nieuwe wet is retroactief van toepassing sinds 1 juli 2016.

Verhoogde investeringsaftrek: vraag uw attest aan voor 31 maart!
recent inzicht

Verhoogde investeringsaftrek: vraag uw attest aan voor 31 maart!

Voor bepaalde investeringen bestaat een stelsel van verhoogde investeringsaftrek van 13,5%. Deze attesten moeten aangevraagd worden binnen een termijn van drie maanden volgend op de laatste dag van het boekjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren