x
OPGELET! Het kantoor in Deinze is verhuisd naar Gent! Vanaf 15 februari 2017 verwelkomen wij u op onze nieuwe locatie in de Bijenstraat 22, 9051 Gent.
x

BVAS artikel premie artsen

Dit artikel werd geschreven door Dennis Cuyle.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Het Impulsfonds en het RIZIV geven u als (huis)arts onder bepaalde voorwaarden recht op de toekenning van premies om uw beroepsactiviteit te ondersteunen.  In het kader van de aangifte personenbelasting is het handig om de meest voorkomende premies nog eens kort met u te overlopen ten einde een correcte aangifte te faciliteren.  Hierbij een overzicht van de meest voorkomende premies:   

1.     Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde  

a/  Vestiging in huisartsenarme zone            
Huisartsen die starten en zich binnen de eerste vier jaar na hun erkenning als huisarts of binnen de vier jaar na hun terugkeer uit een ontwikkelingsland vestigen in een zogenaamde huisartsenarme zone hebben recht op een premie van 20.000 euro. 

Ook huisartsen die hun praktijk verhuizen hebben recht op deze premie. 

Op www.riziv.be kan je nagaan of je vestigingsplaats in aanmerking komt voor deze premie.   

Het BVAS heeft bekomen dat deze premie gunstig wordt getaxeerd aan een tarief van 16,5% (+ opcentiemen) in de personenbelasting.  Werkt een erkend huisarts onmiddellijk via vennootschap dan wordt de premie onmiddellijk onderworpen aan het maximumtarief in de vennootschapsbelasting.  

 b/  Renteloze lening  
Binnen dezelfde termijn kunnen huisartsen die zich een eerste maal vestigen genieten van een renteloze lening van maximaal 15.000 euro.  De lening dient terugbetaald te worden over vijf jaar waarbij gedurende het eerste jaar geen kapitaal terugbetaald dient te worden.  Er is geen waarborg vereist.   

De renteloze lening kan gecumuleerd worden met de premie voor het vestigen in een huisartsenarme zone.   Het voordeel van de renteloze lening is vrij van belasting en dient niet te worden aangegeven.  

 c/  Tegemoetkoming in de loonkosten  
Het impulsfonds komt onder voorwaarden ook tegemoet in een deel van de loonkosten van de werknemer die de huisarts(engroepering) bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.  De premie is gelijk aan maximum de helft van de globale loonkost met een absoluut maximum van 6.300,27 euro per huisarts.   

Opgelet, deze premie kan niet gecombineerd worden met de tegemoetkoming van het medisch telesecretariaat.  Om de premie te verkrijgen dient er uiterlijk op 30 juni een aanvraag ingediend te worden voor het voorgaande jaar.  Het VAS voorziet op hun website een duidelijk overzicht met de formulieren en nodige bijlagen die meegestuurd moeten worden.  

De tegemoetkoming in de loonkosten of de onderstaande tegemoetkoming in de kosten van het medisch secretariaat zijn belastbare baten als de dokter niet onder vennootschap werkt.  Oefent de arts zijn activiteit uit via vennootschap, dan zijn deze tegemoetkomingen belastbaar als ontvangst in de vennootschap.  

d/  Tegemoetkoming in de kosten medisch telesecretariaat  
Indien u als huisarts(engroepering) kosten maakt in het kader van het medisch telesecretariaat dan voorziet het Impulsfond onder voorwaarden een tegemoetkoming.  De jaarlijkse premie is gelijk aan de helft van de betaalde kosten met een absoluut maximum van 3.474 euro per huisarts.   Deze premie kan niet gecombineerd worden met de tegemoetkoming in de loonkosten.  De aanvraag dient dit jaar te gebeuren tegen 30 juni voor 2014.  Het VAS voorziet het aanvraagformulier op hun website.   Afhankelijk van het al dan niet uitoefenen van de doktersactiviteit via vennootschap zal de premie belastbaar zijn in de vennootschap dan wel in de aangifte personenbelasting.    

2.  Accrediteringsforfait (forfaitair accrediteringshonorarium)  

Het kwaliteitslabel dat artsen verkrijgen wanneer ze hun praktijk voeren volgens bepaalde kwaliteitsnormen en zich regelmatig bijscholen laat toe om een jaarlijkse premie te ontvangen.  Voor 2014 bedraagt deze 605 euro. Naast deze premie heeft de accreditering ook een gunstige invloed op het honorarium.  Zonder impact op het remgeld kan de arts een hoger ereloon aanrekenen voor de raadpleging en het bezoek van patiënten.   De aanvraag van de accreditering kan online gebeuren op de RIZIV-website.  Op MyRiziv kan u als arts het rekeningnummer en de fiscale bestemmeling aan wie de premie toekomt beheren en kan er een historiek van de betaalde premies worden opgevraagd.  MyRiziv geeft u dan ook een handig overzicht van alle over 2014 ontvangen RIZIV-premies.  Het is nuttig om dit overzicht te hebben voor de aangifte personenbelasting.   Vanuit fiscaal oogpunt is het interessant om het accrediteringsforfait in de personenbelasting te laten belasten.  Het is namelijk zo dat het accrediteringsforfait meestal aan de arts persoonlijk wordt toegekend.  Ondanks het hogere belastingtarief van 50% houdt u persoonlijk netto meer over van het accrediteringsforfait dan wanneer u de premie aan uw vennootschap laat toekomen en belasten.  Het aanpassen van het bankrekeningnummer en de fiscale bestemmeling in MyRiziv kan u dus jaarlijks een fiscaal voordeel opleveren.    

 3. Aanmoedigingspremie bij volledige toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen.  

Als u bent toegetreden tot het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen en u voldoet aan de voorwaarden voor de praktijkondersteuning kan u voor het jaar 2014 genieten van een premie van 440,03 euro.   De premie wordt automatisch toegekend door het RIZIV o.b.v. de beschikbare gegevens.  Er dient derhalve geen aanvraag ingediend te worden.  Op MyRiziv kan u nagaan of de premie werd betaald en de gegevens m.b.t. de uitbetaling beheren.    De premie is belastbaar in de personenbelasting onder de baten als u niet via vennootschap werkt.  Doet u dat wel, dan is de premie belastbaar in de vennootschap.    

 4. Praktijkondersteuning

Elke huisarts kan onder voorwaarden een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen voor praktijkondersteuning.   De premie voor 2015 bedraagt 1.672,94 euro en wordt verhoogd met 500 euro als de arts is toegetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen.   De toekenning gebeurt automatisch door het RIZIV.  Hiertoe wordt er begin december een bevestigingsbrief gestuurd.  Als dit document niet wordt ontvangen, kom je volgens de gegevens van het RIZIV niet in aanmerking voor de premie.  Via een aangetekend schrijven kan de niet-betaling betwist worden tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.   Net zoals de aanmoedigingspremie voor toetreding tot het akkoord voor artsen-ziekenfondsen, hangt de belastbaarheid van de premie af van het gegeven of u al dan niet via vennootschap werkt. 

5. Telematicapremie (tegemoetkoming software)  

Als arts kan u ook onder bepaalde voorwaarden een jaarlijkse tegemoetkoming verkrijgen voor het gebruik van software voor het beheer van de globale medische dossiers.   De premie voor 2015 bedraagt 817,20 euro.   Voor de premie van 2014 is de aanvraagtermijn reeds verstreken.  Via MyRiziv kan u nagaan of u de premie heeft ontvangen.  Voor 2015 kan de premie worden aangevraagd tot uiterlijk 30 april 2016. 

De premie wordt ontvangen binnen de drie maanden nadat een geldig aanvraagformulier via de RIZIV-webmodule werd opgeladen.  De meeste softwarepakketten voorzien in een dergelijk aanvraagformulier dat eenvoudig kan worden opgeladen via de MyRiziv website (premieaanvraag).  

De premie is belastbaar in de personenbelasting onder de baten (code (.)650) indien de arts zijn of haar activiteit niet onder de vorm van een vennootschap uitoefent.  Wordt er wel via vennootschap gewerkt, dan is de premie belastbaar in de vennootschap.

Conclusie  


Het is duidelijk dat u als (huis)arts(engroepering) heel wat premies kan ontvangen om uw beroepsactiviteit te ondersteunen.   

Houd er wel rekening mee dat de premies onderworpen zijn aan belastingen.  Oefent u de doktersactiviteit uit via eenmanszaak, dan dienen de meeste premies aangegeven te worden onder de baten (code (.)650).  De progressieve tarieven (tot 50%) worden verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. Werkt u via vennootschap, dan zijn de meeste premies belastbaar in de vennootschapsbelasting.   Uw accountant helpt u graag verder bij de correcte aangifte van deze premies. 

Het Vlaams artsensyndicaat kan u begeleiden bij de aanvraag van de premies.  Op MyRiziv kunt u als dokter hiertoe een handig overzicht terugvinden van de in 2014 ontvangen premies.  Bovendien kan u het beheer van de betalingen wijzigen naar uw wensen.  Een fiscale optimalisatie kan hierdoor naar de toekomst mogelijk zijn.

U kunt onze tabel bekijken door op Download te klikken.
Download (pdf)Overzicht premies artsen tabel.pdf

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Wij zijn verhuisd naar Gent!

Vandelanotte opent kantoor in Gent!

Vandaag laten onze medewerkers in Deinze hun werkplek achter zich om zich te vestigen op een gloednieuwe locatie in Gent.

Een nieuw fiscaal gunstregime voor innovatie-inkomsten
recent inzicht

Een nieuw fiscaal gunstregime voor innovatie-inkomsten

Op 31 januari 2017 werd het wetsontwerp tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Deze nieuwe regeling is er gekomen onder internationale impuls.

De nieuwe accountant (Etion Ondernemen)

De nieuwe accountant (Etion Ondernemen)

De boekhouder staat op nummer twee in de Oxford-lijst van beroepen die zullen verdwijnen. Nikolas Vandelanotte, managing partner bij het gelijknamige accountantsbureau, panikeert nog niet meteen.

Nieuwe btw-formaliteiten voor Belgische bestuurders van Luxemburgse vennootschappen
recent inzicht

Nieuwe btw-formaliteiten voor Belgische bestuurders van Luxemburgse vennootschappen

Natuurlijke personen die in België wonen en in de Raad van Bestuur van een Luxemburgse vennootschap zetelen, moeten sinds 1 januari 2017 in orde zijn met een aantal Belgische btw-formaliteiten.

Vandelanotte stelt nieuwe dienstverlening voor: Cybersecurity en Data Protection
recent inzicht

Vandelanotte stelt nieuwe dienstverlening voor: Cyber Security en Data Protection

Data is het nieuwe goud, het beschermen daarvan onze nieuwe uitdaging! Daarom besloot Vandelanotte zijn dienstengamma uit te breiden met een aantal nieuwe diensten. Wij stellen ze graag kort aan u voor.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren